Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Άλλη μια φορά για τη σωτηρία του Ελληνικού...

Η επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό στις 30 Ιουνίου του 2015 κατέθεσε αναφορά στην επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου.
Ζητάμε να μας στηρίξετε στην προσπάθειά μας αυτή να σώσουμε το Ελληνικό
 ΕΠΕΙΔΗ
Η παραχώρηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού  με βάσει Τα στοιχεία της αναφοράς μας είναι έγκλημα σε βάρος των πολιτών της Αθήνας και του Περιβάλλοντος.


ΘΕΜΑ:Αναφορά ………..των Βαταβάλη Φερενίκη, Δουκίδου Ελένη, Καμπούρη Ευστρατία (Γιούλη), Κεφάλα Σοφία, Κίνιας Σπυρίδων, Κορτζίδη Χρήστο, Μπουσουλέγκα Αλέξανδρο, Πρασσά Δημήτρη και Τότσικα Παναγιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, κάτοικοι του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, συνοδευόμενη από ηλεκτρονικές υπογραφές υποστήριξης πολιτών, κινημάτων, Οικολογικών κ.α. οργανώσεων, δημοτικών κινήσεων, σχετικά με σοβαρές παραβιάσεις:
1. Του άρθρου 107 και υπόλοιπων της ΣΛΕΕ(πρωτογενούς δικαίου τηςΕ.Ε.),
2. Της διεθνούς σύμβασης του Aarchus αναφορικά με την Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμετοχή του κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για Περιβαλλοντικά θέματα,
3.Της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Φλωρεντίας για την προώθηση της προστασίας των τοπίων, τη διαχείριση και το σχεδιασμό τους και της οργάνωσης της Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε ζητήματα τοπίου.
4. Της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που αναδεικνύει τα λιβάδια Posidonia oceanica ως οικότοπο προτεραιότητας και της Συνθήκης της Βαρκελώνης που αναφέρει την Posidonia oceanica ως κινδυνεύον είδος.
5. Της οδηγίας 2001/42/ΕΚ κατά την έκδοση του Νόμου 4062/2012 με θέμα: «αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού & Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ….»

Τα αναφερόμενα μέλη της επιτροπής αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, και όλοι οι υπογράφοντες κάτοικοι του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, κινήματα και οργανώσεις διατείνονται ότι:
 Έχουν συντελεστεί σοβαρές παραβιάσεις σχετικά με τη διαδικασία εκποίησης της μεγάλης παραλιακής (3,5 χιλιόμετρα παραλία) και περιβαλλοντικά σημαντικής για τη λειτουργία της Πρωτεύουσας έκτασης 6.205,677 στρεμμάτων (σύμφωνα με τοπογραφική αποτύπωση του 2012), η οποία βρίσκεται στο Ελληνικό Αττικής – πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού και στη Παράκτια Ζώνη και περιλαμβάνει τις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Ιστιοπλοΐας Αγ. Κοσμά και το Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμάς, του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας.
Οι παραβιάσεις αυτές είναι:
1.    Η καταπάτηση του άρθρου 107 και επόμενων της ΣΛΕΕ (πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε) γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του «επενδυτή» υπό την έννοια της παροχής πλεονεκτήματος στον τελευταίο διά της ευνοϊκής μεταχείρισής του κατά τη διαδικασία της επιλογής /διαγωνισμού, όπως:
1.1 Τη χορήγηση άδειας καζίνο που δεν προβλεπόταν από την προκήρυξη του διαγωνισμού (στοιχείο νιι   αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης).
1.2 Την απαλλαγή της εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» από οποιοδήποτε φόρο σχετικό με την εκμετάλλευση και ιδιοκτησία  του ακινήτου, (παρ. 6, αρθρ.42, ν.3943/2011),
Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι, με πρόσφατη απόφαση της , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε παράνομα τα φορολογικά πλεονεκτήματα που χορηγήθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση στην  Cosco.
1.3 Την υποχρέωση μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Δημοσίου, οι οποίες  βρίσκονται  στο ακίνητο και η εκ τούτου προκύπτουσα δαπάνη (βλ. και άρθ.7 και 8 του ν4062/2012),
1.4 Τη σύσταση διοικητικού φορέα με εξουσία για τη αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων (στοιχείο vi αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης ),
1.5 Την καταβολή ανταλλάγματος στον ανάδοχο για τις υπηρεσίες του Δημοσίου κλπ. που θα στεγαστούν στο ακίνητο (βλ. και άρθ.8 του  ν.4062/2012).
1.6 Την αλλαγή ουσιώδη όρου του διαγωνισμού μετά την αποχώρηση άλλων ενδιαφερομένων πλην ενός, της Lamda Development S.A. Όρος ο οποίος απαλείφθηκε και βάσει του οποίου το δημόσιο θα διατηρούσε το 30% της αξίας της έκτασης των 6.205,677στρεμμάτων, των κτιρίων και άλλων υποδομών μέσα στο πρώην αεροδρόμιο.
Ως εκ τούτου, το Δημόσιο και οι Πολίτες της Αθήνας δεν θα έχουν συμμετοχή στις αποφάσεις ανάπτυξης, σχεδιασμού και δημιουργίας πάρκου, κλπ, ούτε θα έχουν την αντίστοιχη συμμετοχή στα προκύπτοντα κέρδη του επενδυτή, γεγονός που αντιβαίνει επίσης και στις αρχές και απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης του Aarchus και της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 
2.    Η μη εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης του Aarchus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1367/2006). Δεδομένου ότι ούτε το ενδιαφερόμενο κοινό (όλοι οι Πολίτες της Αθήνας), αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους – το κοινοβούλιο, δεν γνωρίζουν έως και σήμερα τα ακριβή δεδομένα ενός σχεδίου σύμβασης αγοροπωλησίας που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του περιβάλλοντος της πόλης του, την ποιότητα της Ζωής του και εκείνη των επόμενων γενεών. Σύμφωνα με την Συνθήκη αυτήν όλες οι παράμετροι οι οποίες προβλέπονται από τον Ν Ν.4062/2012 και η διαδικασία ξεπουλήματος που ακολουθήθηκε για την έκταση αυτή, έπρεπε να είχαν γίνει γνωστές εγκαίρως στο ενδιαφερόμενο κοινό και να ακολουθηθεί διαδικασία διαβούλευσης. Τα παραπάνω δεν συντελέστηκαν με αποτέλεσμα να εξελίσσονται γεγονότα και παραβιάσεις σε βάρος  των πολιτών της Αθήνας και του Περιβάλλοντος.
3.    Η καταπάτηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Φλωρεντίας για την προώθηση της προστασίας των τοπίων, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις που προβλέπονται (από τον Ν. 4062/2012 και των στοιχείων και δεδομένων που έγιναν γνωστά μέσω του Τύπου) να γίνουν στην έκταση αυτή από τον «επενδυτή» περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή δυο  ουρανοξυστών κοντά στην ακτή, την πλήρη αλλαγή της οριοθέτησης του αιγιαλού και της παραλίας με την δημιουργία νησίδων, λιμενικών εγκαταστάσεων και εκτεταμένων προσχώσεων κ.α. χωρίς καμία απολύτως μέριμνα για τη φυσιογνωμία των ακτών της Αττικής, τα θαλάσσια οικοσυστήματα και το αστικό τοπίο. Ως εκ τούτο, τα στοιχεία αυτά προκαλούν παντελή αλλοίωση του τοπίου της περιοχής και εν γένει του Παραλιακού μετώπου της Αθήνας.  
4.    Η παράκαμψη της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της συνθήκης της Βαρκελώνης που αναδεικνύουν τα λιβάδια Posidonia oceanica ως οικότοπους προτεραιότητας και ως κινδυνεύον είδος. Επειδή οι εκτεταμένες προσχώσεις, μπαζώματα και παρεμβάσεις που προβλέπονται να γίνουν από τον «επενδυτή» στην ακτή και στον βυθό θα επιφέρουν μεγάλες και σοβαρές καταστροφές στα λιβάδια Ποσειδωνίας και στα οικοσυστήματα που υπάρχουν στην περιοχή του Αγίου Κοσμά(δύο προστατευόμενα είδη ψαριών, τέσσερεις ύφαλοι και μια ξέρα με σημαντική βιοποικιλότητα που λειτουργούν ως καταφύγια ψαριών).
5.    Η μη εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ, επειδή δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία για την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) κατά την οποία διεξάγεται διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό (Πολίτες της Αθήνας), συνεκτιμώνται τα αποτελέσματά της κατά τη λήψη αποφάσεων καθώς και επιβάλλεται η συνεχής ενημέρωση του κοινού για σχέδια και προγράμματα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και εν συνεχεία εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ εξετάζονται: α) Εναλλακτικές δυνατότητες συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης, β) η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και γ) οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του «σχεδίου»– «επένδυση» καθώς και καθορίζονται μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων τους.
Τα ανωτέρω προαπαιτούμενα από την εν λόγω Οδηγία δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την έκδοση ειδικού νόμου (Ν.4062/2012) ο οποίος κάτω από τον εξόχως παραπλανητικό τίτλο: «αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού & Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ….» θεσπίζει και επιβάλλει μια σειρά σημαντικών πολεοδομικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών παραβιάσεων των κειμένων νόμων και παρεμβάσεων μεγάλης εμβέλειας σε βάρος της προστασίας του περιβάλλοντος της Αθήνας, όπως:
 i.    Με τις διατάξεις του Νόμου αυτού «κονιορτοποιείται» κάθε είδους ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας καθώς διαμορφώνεται ένα ελαστικό πλαίσιο χρήσεων και όρων δόμησης που οδηγεί σε μία άνευ προηγουμένου καταστροφική παρέμβαση και στην άνευ όρων παράδοση του χώρου σε κάθε είδους επιχειρηματική ανάπτυξη και ανεξέλεγκτη ουσιαστικά οικοδομική δραστηριότητα σε βάρος του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης ανάπτυξης, αγνοώντας παντελώς τις ανάγκες των πολιτών για την επιβίωσή τους.
ii.    Κατάρτιση σχεδίων χρήσεων γης νέου τύπου, με την έγκριση των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) που εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα (Π.Δ.) και τα οποία μπορεί να τροποποιούν υφιστάμενα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) κ.λ.π.(ν.3986/11 αρ.12 παρ.4) που αποσκοπούν στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και έχουν προκύψει μετά από πολεοδομική μελέτη και διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό και σύμφωνα με το σύνταγμα. Επομένως με τον ορισμό του ΕΣΧΑΔΑ παρακάμπτεται η εξειδίκευσή του με πολεοδομική μελέτη ακολουθούμενη από ενδελεχή διαβούλευση με τους πολίτες της Αθήνας, κατά παράβαση της εν λόγω οδηγίας.
iii.    Καθορισμός χρήσεων γης που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την πόλη της Αθήνας με προσθήκη κι άλλων εκατομμυρίων κυβικών τσιμέντου(η κάλυψη, δηλαδή οι δομημένες επιφάνειες θα ανέρχονται περίπου στο 35% της συνολικής έκτασης της περιοχής) σε μια πόλη που έχει εξαντλήσει εδώ και πολλά χρόνια την φέρουσα ικανότητά της σε μπετό και κινδυνεύει να παραμείνει τελείως ανοχύρωτη απέναντι στις έντονες κλιματικές αλλαγές.
iv.    Καθορισμός ζωνών δόμησης και ανά περίπτωση συντελεστών κάλυψης  επιτρεπόμενου συνολικού εμβαδού δόμησης από 3.100.000 έως και 3.700.000 τμ, ήτοι όγκου δόμησης αντίστοιχου μιας πόλης περίπου 50.000 κατοίκων(το 20% της γης διατίθεται για κατοικία, ενώ ο συνολικός αριθμός των κατοικιών εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στις 11.000 ).Δηλαδή κατασκευάζεται μια καινούργια πόλη (με καθεστώς offshore) μέσα στην πόλη. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης και των λοιπών όρων υπολογίζονται λαμβάνοντας την έκταση αυτή ως ενιαίο σύνολο με στόχο τη μέγιστη οικοδομική εκμετάλλευσή της σε αντίθεση με το πλαίσιο του ν.2508/97 όπου «ο μέσος συντελεστής δόμησης αφορά και υπολογίζεται μόνο για τις οικοδομήσιμες εκτάσεις που καταλαμβάνονται από τα οικοδομικά τετράγωνα της πολεοδομικής ενότητας ή τμήματός της» (ν.2508/97 αρ.4 παρ.5). Συνεπώς για την έκταση αυτή, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται - ν.4062/12 αρ.2 παρ.8α – αναφέρεται το 0,6 αλλά στην πραγματικότητα είναι 0,9, επειδή υπολογίζεται επί του συνόλου των 6.203,2 στρεμμάτων και αφορά τα υπόλοιπα 4.000 στρέμματα που δομούνται,
v.    Απαλλαγή των ρεμάτων που διέρχονται της έκτασης αυτής από το καθεστώς προστασίας τους (Ν.3010/2002). Σημειώνεται ότι τα ρέματα αποτελούν για την πόλη φυσικοί αεραγωγοί ύψιστης σπουδαιότητας  για τη μεταφορά και ανανέωση των αερίων μαζών. Επιπροσθέτως είναι  σημαντικοί βιότοποι και για τον λόγο αυτόν προστατεύονται,
vi.    Την υπερεκμετάλλευση και δόμηση της παραλιακής ζώνης μήκους περίπου 3,5 χλμ, γεγονός που θα συντελέσει στον έντονο και τεχνικό αποκλεισμό της από το υπόλοιπο περιβάλλον, επιταχύνοντας δραματικά κι’ άλλο την περιβαλλοντική υποβάθμιση της πόλης της οποίας το παραλιακό μέτωπο λειτουργεί ως πνεύμονας. Αυτό θα συντελεστεί επειδή «λειτουργεί» ως ένας σημαντικός μηχανισμός μείωσης του ρίσκου με την  υλοποίηση του «έργου» σε φάσεις, με στόχο να χρηματοδοτείται η επόμενη φάση με τα κέρδη της προηγούμενης, καθιστώντας τες, υπό αυτή την έννοια, αυτοχρηματοδοτούμενες. Φυσικά, σε πρώτη φάση, θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του οικονομικού φιλέτου της «επένδυσης», επομένως οι περιοχές που θα αστικοποιηθούν πρώτες θα είναι οι πλέον προνομιακές με όρους κτηματαγοράς (παράκτιες, παρόχθιες, σε εδαφικές εξάρσεις που εξασφαλίζουν προνομιακή θέα, στο όριο με το πράσινο, κ.λπ.).
vii.    Τελικά, ακόμα και σε σχέση με το «πάρκο» οι εν τέλει αδόμητοι χώροι, οποιασδήποτε χρήσης και λειτουργίας, θα είναι περίπου 75% της έκτασης των 2.000 στρ., δηλαδή σε μία έκταση 6.200στρ, η προβλεπόμενη τελικά δημόσια αδόμητη έκταση θα είναι μόλις της τάξης των 1.500στρ. ή το 25% της συνολικής έκτασης.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω περιβαλλοντικά εγκλήματα συντελούνται σε βάρος του μισού πληθυσμού της χώρας που κατοικεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους της. Πλην όμως, ούτε αυτό δεν εκπληρούται, επειδή α) το τίμημα της αγοροπωλησίας (σε παρούσα αξία περίπου 426 εκ € ή 915 εκ σε βάθος δεκαετίας) είναι πολύ μικρότερο (τουλάχιστον 7 φορές) της αξίας του, όπως αποδεικνύει μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους, β) η αξία μόνο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων κόστισαν στο Ελληνικό Κράτος περίπου 363 εκ € και γ) επιπλέον οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η πολιτεία απέναντι στον «επενδυτή» (μετεγκατάσταση υπηρεσιών και υποδομών, εγκατάσταση υποδομών, μίσθωση εναπομεινάντων υπηρεσιών κλπ) επιφέρουν άλλο ένα σημαντικό έξοδο για την πολιτεία(υπολογίζεται από την Μελέτη του ΕΜΠ σε περίπου 2,1 δις). Συνεπώς το «προσυμφωνηθέν» τίμημα της αγοροπωλησίας καθίσταται ευτελές αν όχι αρνητικό για το Δημόσιο.
Κατά συνέπεια, ο Αθηναίος πολίτης όχι μόνο θα απολέσει την τελευταία δυνατότητα περιβαλλοντικής ανάτασης της Πόλης του (η μοναδική Πρωτεύουσα της Ευρώπης με ελάχιστο πράσινο – περίπου 2 τ.μ /κάτοικο, ενώ το όριο επιβίωσης για την Αθήνα είναι άνω των 10 τμ/κάτοικο) και αυτό σε περίοδο Παγκόσμιας Κλιματικής Αλλαγής και ενώ είναι γνωστό ότι οι πνεύμονες της Αθήνας είναι η Πάρνηθα (που κάηκε το 2008), ο Υμηττός και κυρίως το Παραλιακό της Μέτωπο. Επιπροσθέτως, ο Αθηναίος Πολίτης με την «επένδυση» που προωθείται θα υποστεί ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση. Επειδή συντελείται, στην εν λόγω έκταση, μεγάλη Περιβαλλοντική απαξίωση ακολουθούμενη και με αντίστοιχη κοινωνική και οικονομική.
Συνεπώς η παραχώρηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού  με βάσει τα παραπάνω είναι έγκλημα σε βάρος των πολιτών της Αθήνας και του Περιβάλλοντος.


Σύσταση
·      να χαρακτηρισθεί μη παραδεκτή η διαδικασία πώλησης της εν λόγω έκτασης(αρχής γενομένης από τον Ν. 4062/2012),επειδή παραβαίνει Διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, την ΣΛΕΕ (πρωτογενούς δικαίου της Ε.Ε) και Οδηγίες της Ε.Ε.·
·      να ζητηθούν πληροφορίες από την Επιτροπή.
·      να διαβιβασθεί στους αναφέροντες η απάντηση της Επιτροπής στην αναφορά καθώς και ενδιάμεσες και προσωρινές ενημερώσεις.

Συνημμένα στην παρούσα αναφορά έγγραφα και μελέτες:
· Μελέτη ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος και στήριξη από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ). με θέμα: Βασικές αρχές σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού.
· Μελέτη του Τ.Ε.Ε για την αποτίμηση της αξίας της εν λόγω έκτασης