Ικαριώτες Πρόσφυγες στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο Α μέρος

https://www.youtube.com/watch?v=C625SYZQJ9U

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Να σταματήσει η δίωξη του Δ. Καμαρινόπουλου

 Oι διοικητικοί υπάλληλοι των ΜΜΕ και οι συντάκτες του Περιοδικού Τύπου ενώνουν τις φωνές τους με όσους ζητούν τα σταμάτημα της δίωξης του Δ. Καμαρινόπουλου από τον φυγόδικο Π. Κυριακίδη. Διαβάστε τις σχετικές ανακοινώσεις.1)Η Ε.Π.Η.Ε.Α. δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και την μαχητική συμπαράταξή της με τον ιδρυτή και πρώην Πρόεδρο της Ε.Τ.Ε.Ρ Δημήτρη Καμαρινόπουλο


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ε.Π.Η.Ε.Α. δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και την μαχητική συμπαράταξή της με τον ιδρυτή και πρώην Πρόεδρο της Ε.Τ.Ε.Ρ Δημήτρη Καμαρινόπουλο, που διώκεται για «δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας κατ’ εξακολούθηση» για τις ανακοινώσεις της Ε.Τ.Ε.Ρ την 11η και την 14η Ιουλίου 2011, σχετικά με τις τότε κινητοποιήσεις των εργαζομένων τεχνικών στον ραδιοσταθμό Flash 96. Η δίωξη στον συνάδελφο Δημήτρη Καμαρινόπουλο ασκείται κατόπιν εγκλήσεως της εταιρείας Flash ΑΕ και του από το 2012 «εξαφανισμένου» ιδιοκτήτη της Π. Κυριακίδη, ο οποίος φυγοδικεί βαρυνόμενος με κατηγορίες για σοβαρότατες παραβιάσεις του Ποινικού Κώδικα και επιπλέον οφείλει στον «κατηγορούμενο» ποσό άνω των 100.000 ευρώ από δεδουλευμένα και αποζημιώσεις, για το μέγιστο μέρος των οποίων έχουν τελεσίδικα αποφανθεί τα ελληνικά δικαστήρια.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η δίωξη του συναδέλφου Δημήτρη Καμαρινόπουλου ξεπερνά και αυτά τα όρια της εργοδοτικής ασυδοσίας που οργίασε τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Η απάντηση εργαζομένων, ενώσεων και σωματείων από το χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ και όχι μόνο, πρέπει να είναι-και θα είναι- αποστομωτική.

Η υπόθεση του ιδρυτή και πρώην Προέδρου της Ε.Τ.Ε.Ρ εκδικάζεται την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου του 2016 και ώρα 9.00πμ από το Η’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ.

Και αυτή η εργοδοτική μεθόδευση για την υπονόμευση  και την ποινικοποίηση της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης θα πέσει στο κενό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο


2)Η ΕΣΠΗΤ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡ, ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

9 Δεκεμβρίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη και συμπα­ρά­στασή του στον διω­κό­μενο από την εργο­δο­σία πρώην Πρόεδρο και ιδρυτή της ΕΤΕΡ Δημή­τρη Καμα­ρι­νό­πουλο.

Συγκεκριμένα ο ιδρυ­τής της ΕΤΕΡ και τότε Πρόεδρός της Δημή­τρης Καμα­ρι­νό­που­λος καλεί­ται να παρα­στεί στο Η’ Μονο­με­λές Πλημμελειοδικείο Αθη­νών ως κατη­γο­ρού­με­νος για «δυσφή­μηση ανώ­νυ­μης εται­ρείας κατ’ εξα­κο­λού­θηση» για τις ανα­κοι­νώ­σεις της ΕΤΕΡ την 11η και την 14η Ιου­λίου 2011 σχε­τικά με τις τότε κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων τεχνι­κών στον ραδιο­σταθμό Flash 96, κατό­πιν εγκλή­σεως της εται­ρείας Flash ΑΕ και του Π. Κυρια­κίδη.

Είναι απο­ρίας άξιον το πώς θα εκπρο­σω­πη­θεί ο φυγό­δι­κος πρώην ιδιο­κτή­της του Flash, ο οποίος ισο­πέ­δωσε έναν από τους κορυ­φαί­ους ενη­με­ρω­τι­κούς ρ/σ της χώρας, ενα­ντίον ενός πολίτη, στον οποίο οφεί­λει ποσό άνω των 100.000 ευρώ από απλή­ρωτα δεδου­λευ­μένα και απο­ζη­μιώ­σεις, οφει­λές που κατά μεγάλο μέρος ανα­γνω­ρί­ζο­νται μάλι­στα από τελε­σί­δι­κες δικα­στι­κές απο­φά­σεις, ενώ για το υπό­λοιπο μέρος οι σχε­τι­κές απο­φά­σεις εκκρε­μούν

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ:
• κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τη δίωξη του πρώην προ­έ­δρου της ΕΤΕΡ, θεω­ρώ­ντας ότι πρό­κει­ται για άλλη μια ευθεία βολή κατά της ελεύ­θε­ρης δρά­σης των ανθρώ­πων του Τύπου αλλά και κατά του ανα­φαί­ρε­του δικαιώ­μα­τος του συν­δι­κα­λί­ζε­σθαι
• στη­ρί­ζει τον διω­κό­μενο πρώην πρό­ε­δρο της ΕΤΕΡ και θα βρε­θεί αλλη­λέγ­γυο στο πλευρό του, την Παρασκευή 8 Ιανουα­ρίου του 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00πμ έξω από την αίθουσα του Η’ Μονο­με­λούς Πλημμελειοδικείου Αθη­νών, στα δικα­στή­ρια της Ευελ­πί­δων, όπου και έχει κλη­θεί να παρου­σια­στεί.
Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ