Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Έκθεση ζωγραφι­κής: Τα παι­διά ζωγρα­φί­ζουν για τους πρόσφυγες

Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού –Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και το Μου­σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαί­δευ­σης σας καλούν την Τετάρτη 1η Ιου­νίου στις 7 το από­γευμα στον χώρο του Μου­σείου (Τριπόδων 23, Πλάκα) στα εγκαί­νια της έκθε­σης «Τα παι­διά ζωγρα­φί­ζουν για τους πρό­σφυ­γες» στην οποία συμ­με­τέ­χουν με έργα τους  μαθη­τές και μαθή­τριες πρω­το­βάθ­μιας και δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης από τα σχο­λεία της Αττικής.


Πληροφορίες:
Μου­σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης-Εθνικό Κέντρο Έρευ­νας & Διά­σω­σης
Σχολικού Υλικού, Τριπόδων 23, Πλάκα, Αθήνα
210 3250341/